ရှေ့သို့

ဂျီရိုနာ ၅-၁ ဆီဗီလာ ဟိုက်လိုက်ဗီဒီယို

8:55 AM, 22 January

ဂျီရိုနာ ၅-၁ ဆီဗီလာ ဟိုက်လိုက်ဗီဒီယို

#လာလီဂါ #ဆီဗီလာ ဟိုက်လိုက်လာလီဂါ #ဂျီရိုနာ